Raad van State vindt oldtimerregeling onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar

plannen   weekers   deugen   niet   alsdus   Raad   van   State

Het is een hele tijd stil geweest rondom de oldtimerregeling. Uit het Belastingplan 2014 (oldtimerparagraaf) bleek dat de uitkomst van het akkoord van Weekers en de Alliantie ongewijzigd is geïmplementeerd. Die conclusie was toen:

Diesel en LPG belastingvrij bij 40 jaar en ouder, anders de volle mep

Benzineauto’s die op 1 januari 2014 tussen 26 en 40 jaar zijn krijgen een kwarttarief als keuze met een maximum van 120 euro en mogen dan in december, januari en februari niet de weg op of betalen de volle mep. De overgangsregeling is er daarmee voor een vaste groep auto’s met een datum eerste toelating tussen 1973 en 1987 en schuift niet mee.Wil je in de wintermaanden wel rijden, dan betaal je het hele jaar de volle mep.

Nu is er echter een interessante ontwikkeling gemeld door BNR:

RvS: oldtimerregeling onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar

Zij schrijven:

Politiek verslaggever Hans Verbeek: “De Raad van State laat geen spaan heel van wezenlijke onderdelen van het belastingplan. In geld stelt die oldtimerregeling natuurlijk niet veel voor. Zeker niet als je het vergelijkt met andere bezuinigingsmaatregelen. Maar die oldtimerregeling hakt er natuurlijk wel in bij de liefhebbers van oldtimers.”

De regeling zoals Weekers die bedacht heeft, bepaalt dat de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting alleen geldt voor auto’s van 40 jaar en ouder. “Maar er komt wél een overgangsregeling voor auto’s op benzine. Maar alleen als ze er niet december, januari en februari mee rijden, dus in de winter. En die overgangsregeling geldt dan weer niet voor auto’s die op diesel of LPG rijden. Het is nodeloos ingewikkeld en daar begrijpt ook de Raad van State niets van”, legt Verbeek uit.

Ook Auto Motor klassiek haalt iets interessants aan wat door vrijstellingoldrimer.nl naar voren is gehaald:

Daarbij kwam nog iets opmerkelijks aan het licht: de huidige regeling- het Amendement Van Vliet- zou pas in 2015 door Den Haag worden geevalueerd. Een aanpassing van de huidige oldtimerregeling is ook daarom al hoogst merkwaardig.

Nieuwe kernvragen:

Wat mij betreft roept dat twee nieuwe vragen op:

 1. Wat is de formele rol van de Raad van State?
 2. Gaat het om het effect van aanpassen van regelingen of heeft Nederland gewoon geld nodig?

Rol van de Raad van State

Het feit dat de Raad van State het Belastingplan bekritiseerd is één ding, maar wat betekent dat nu.

De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering en adviseert over alle wetsvoorstellen die naar de Tweede en Eerste Kamer gaan. De Raad van State kijkt onder meer of het wetsvoorstel wel uitvoerbaar is. En of het niet in strijd is met de grondwet. Het eindoordeel van de Raad van State heet het dictum. Bij een negatief dictum moet het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad.
Het advies van de Raad van State is niet bindend, maar wel zwaarwegend. De betrokken minister moet laten weten hoe hij het advies verwerkt in het wetsvoorstel. Dit vermeldt hij in het zogenaamde nader rapport.

Bron: Rijksoverheid, Hoe komt een wet tot stand

Het is mij nu onduidelijk of er nu sprake is van een formeel negatief dictum of dat de Raad van State informeel aan BNR heeft laten weten dat er veel niet deugt.

Geld nodig?

Je kunt je afvragen of de overheid, in het bijzonder Weekers bezig is met een effectieve maatregel voor het behouden van het rijdend cultureel erfgoed en veelrijders gewoon laat betalen of dat er gewoon plat geld nodig is. Tegelijkertijd zoals Hans Verbeek van BNR meldde “In geld stelt die oldtimerregeling natuurlijk niet veel voor, maar hij hakt er natuurlijk wel in bij de liefhebbers van oldtimers.

En dus?

En dus? Ja, er is nog weinig te zeggen of het er nu beter op gaat worden of niet. Ik hoop natuurlijk van wel. Op een forum werd echter ook al treffend geschreven:

Hoewel er gesuggereerd wordt dat de regeling dus van tafel moet/kan, hou ik er nog even serieus rekening mee dat vooral de overgangsregeling van tafel gaat. En dat de grens dus, ongeacht brandstof, naar voltarief gaat tot aan de 40 jaar.

Zo was er ooit het bericht:
“Pinnen in eurozone mag niet duurder zijn dan in eigen land”.
Eerste reactie in de kranten: pinnen in buitenland wordt gratis.
Antwoord van de banken: Pinnen in eigen land wordt duurder Dus sindsdien betalen we dus voor onze bankpassen, wat voorheen gratis was…


We wachten maar weer af. Ondertussen ga ik nog wat verder met opruimen en is mijn Volvo 1800ES te koop (1973 dus in de huidige plannen belastingvrij) en gaat mijn Volvo Amazon casco voor weinig weg.

Update: BNR Autoshow

Minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu (I&M) was te gast bij de Nationale Autoshow op BNR. Daar werd uiteraard ook gesproken (vanaf circa 09:00 in deel 1) over de oldtimer regeling en haar belofte die zij deed tijdens de Tros autoshow op 20 januari. Die luidde ondermeer:

De echte hobby auto’s die willen we erbuiten laten vallen ongeacht de uitstoot.

Ze zegt dat dat gelukt is aangezien alle auto’s ouder dan 40 jaar nu vrijgesteld zijn en dat er ook nog iets geregeld is voor de benzineauto’s. Ze geeft aan dat zo de vervuilers gewoon MRB moeten betalen. Terecht merken de presentatoren op dat juist als je naar uitstoot kijkt je LPG juist weer vrij zou kunnen stellen. Mevrouw Schultz van Haegen geeft als reactie hierop aan dat dat klopt, maar dat die LPG auto’s juist weer veel rijden.

Ze geeft aan dat ze vooral gekeken hebben naar de auto’s die maar af en toe naar buiten gereden worden en de ‘bakken’ die continu gebruikt worden en die dus eigenlijk niets anders zijn dan een gewone auto.

Helaas dus nog geen nieuwe inzichten rondom de rol en feedback van de Raad van State.

Update: Telegraaf

Op de website van de Telegraaf is in het artikel “Raad van State kritisch over overgangsregeling benzineklassieker” een reactie van het kabinet te lezen en die luidt:

In een reactie op het advies van de Raad van State zegt het kabinet dat de overgangsregeling wel degelijk te handhaven is. Bij kentekencontroles wordt immers al gekeken of een voertuig geschorst is of niet. Ook vindt het kabinet dat er inderdaad spaarzaam omgegaan moet worden met uitzonderingen op belastingregels, maar dat het in dit geval geoorloofd.

Ook schrijft de Telegraaf in datzelfde artikel:

De Raad van State adviseert het kabinet namelijk om slechts de overgangsregeling voor benzineauto’s te heroverwegen, niet de oldtimerregeling zelf. En dat zou ertoe kunnen leiden dat het kabinet besluit die dan maar helemaal te schrappen.”

Ook wordt Wouter van Embden van vrijstellingoldtimer.nl aangehaald die bevestigd dit slecht nieuws te vinden. Hij is nog steeds voorstander voor een regeling waarbij auto’s ouder dan 30 jaar vrijgesteld worden ongeacht de brandstof waar ze op rijden. Daar zet hij zich met zijn stichting dan ook nog steeds voor in.

Persoonlijk vraag ik me af of dat financieel haalbaar is voor dit kabinet in een tijd waarin al veel bezuinigd moet worden. Als die ruimte er was (al dan niet door alternatieve dekking aan te dragen), was deze door de Alliantie wellicht ook al ingenomen. Al moet ik zeggen dat ik de strategie van de alliantie soms wat teveel ‘achter de feiten aan’ vond, dus je weet het nooit.

Update: Raad van State

Na nog wat zoeken vond ik het formele advies van de Raad van State met betrekking tot het belastingplan 2014. Daarin staat een uitgebreide passage over de wegenbelasting voor oldtimers. De in het oog springende zaken zijn:

In het regeerakkoord VVD-PvdA is vanuit milieuoverwegingen voorzien in de afschaffing van de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (hierna: MRB) voor oldtimers (dat wil zeggen motorrijtuigen van 30 jaar en ouder).

Ingevolge het onderhavige voorstel wordt hierop teruggekomen en zal voor alle motorijtuigen van 40 jaar en ouder een vrijstelling gaan gelden. Daarbij wordt een overgangsmaatregel voorgesteld …. etc (details regeling)

Hier wordt al direct uitgegaan van 30 jaar en ouder en niet 25 met een geleidelijke overgang naar 30 jaar zoals nu in feite geldt. De Raad van State merkt over de regeling het volgende op:

De vrijstelling in de MRB voor oldtimers is een belastinguitgave waarmee in het algemeen terughoudend moet worden omgegaan, omdat dergelijke maatregelen zelden het beoogde effect hebben. In het onderhavige geval lijkt het doel van de overgangsmaatregel te voorkomen dat door een belastingmaatregel mobiel historisch erfgoed met benzinemotoren zou verdwijnen. Los van de vraag of dat ook niet het geval zou zijn bij mobiel historisch erfgoed rijdend op diesel of LPG, blijkt uit de toelichting op geen enkele wijze of en zo ja in welke mate, de overgangsregeling aan dit doel bijdraagt. Hiermee is ook niet duidelijk in welke mate hier een cadeaueffect optreedt, omdat mag worden aangenomen dat echte liefhebbers van oldtimers hun voertuigen ook zonder MRB-vrijstelling zullen blijven onderhouden en rijden. In dit verband is ook van belang hetgeen de Staatssecretaris van Financiën heeft opgemerkt tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplanpakket 2013, namelijk “Ik wil vanaf de eerste dag allerlei initiatieven vanuit de Kamer temperen om via specifieke fiscale instrumentjes allerlei goede doelen te behartigen. In een tijd waarin je budgettair moet consolideren en waarin subsidiepotjes worden gesloten, is er extra druk om het maar via de fiscaliteit te gaan doen. Daarmee raakt het fiscale systeem steeds verder vervuild. Die toer zou ik niet op willen”. (zie noot 43)

Verder merkt de Afdeling op dat uit de toelichting niet blijkt wat de milieueffecten van de onderhavige overgangsregeling zijn.

Tot slot merkt de Afdeling nog op dat ook de handhaving van de regeling niet eenvoudig zal zijn.

De Afdeling adviseert de overgangsregeling voor oldtimers te heroverwegen.

Hierin staat wel een aantal zaken die nog wel eens voor wat verandering zouden kunnen zorgen in negatieve zin.

 1. Vrijstelling van MRB heeft zelden het beoogde effect
 2. Onduidelijk in welke mate de overgangsregeling bijdraagt aan behoud rijdend cultureel erfgoed
 3. Toegenomen complexiteit van regelgeving (terwijl de overheid streeft naar versimpeling)
 4. Milieueffecten overgangsregeling onduidelijk

Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat de Raad van State min of meer pleit voor het afschaffen van de overgangsregeling. Theoretisch zou je kunnen zeggen dat het financieel beslag daarvan ingezet zou kunnen worden om de overall grens te verlagen. Je zult echter de 30 jaar (die velen reëel vinden) niet halen. Bovendien draagt de opmerking “de vrijstelling in de MRB voor oldtimers is een belastinguitgave waarmee in het algemeen terughoudend moet worden omgegaan” ook niet bij aan een uitzicht op het verruimen van de regeling.

2 gedachten over “Raad van State vindt oldtimerregeling onduidelijk en moeilijk uitvoerbaar”

 1. Steel niet, de (r)overheid duldt geen concurrentie! Een waarheid als een koe. Bestel deze spreuk bij funliner.nl en plak hem op je nummerbord zodat iedereen kan zien dat je het spuugzat bent. Google maar eens met deze spreuk, je komt dan veel leuke spotprentjes van Rutte tegen. Ik heb een Volvo V70 diesel en een MB 240 D van 1982 als hobby auto. Met de Volvo rijdt ik 45000 km per jaar en de Mercedes hooguit 1000 km. In 2014 ben ik dan een kleine 3000 euro aan wegenbelasting/motorrijtuigenbelasting/houderschapsbelasting kwijt. Wat is het nu eigenlijk? Schandalig gewoon, ik heb dan nog geen meter gereden. Dan komen er nog accijnzen en daarover nog eens 21 % BTW. Belasting op belasting dus. Als het doorgaat allemaal naar Den Haag met een slakke gangetje van 70 op de autobaan. Is niet verboden maar geeft een hoop rotzooi op de weg!

  Beantwoorden
 2. Ondertussen gaat vrijstellingoldtimer.nl ofwel Stichting Autobelangen ook gewoon door. Inmiddels hebben ze het ministerie in gebreke gesteld.
  Ik ben benieuwd hoe dat afloopt. Klinkt eerlijk gezegd wel als wij-zij in plaats van samen een constructieve dialoog aangaan. Maar goed, misschien is dat nu de enige optie.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

OudeVolvo

OudeVolvo is een klassieke Volvo hobby blog van Lars Rengersen.

Ook elektrisch?

Wil je jouw auto (Volvo of een ander merk) ook ombouwen naar volledig elektrische aandrijving? Als spin-off van mijn eigen EV conversie project ben ik EVcreate begonnen voor 'Hulp bij ombouw naar elektrisch'

Zie www.evcreate.nl

EVcreate